PolishGermanEnglishRussian

Regulamin – Pole namiotowe

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO SEACAMP W ROGOWIE PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 76

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Osoby przebywające na polu namiotowym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu
2. Wstęp na pole namiotowe jest jednoznaczny z akceptacją wymogów ujętych w Regulaminie.
3. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje personel pola namiotowego. Zabrania się zmiany stanowiska namiotowego przez Gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel SEACAMP.
4. Przebywający na terenie pola namiotowego zobowiązani są dopełnić formalności meldunkowych oraz uregulować należność za cały okres pobytu, przed rozpoczęciem pobytu.
5. Wizyty osób odwiedzających Gości pola namiotowego każdorazowo muszą zostać zaakceptowane i uzgodnione z personelem SEACAMP.

§2 ZASADY POBYTU

1. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku – na polu namiotowym dbamy o spokój własny oraz pozostałych osób.
2. Personel SEACAMP jest do dyspozycji Gości codziennie od godz. 7.00 do 19.00. W tym czasie Goście zobowiązani są dopełnić wszelkich formalności związanych z zameldowaniem i pobytem. W godzinach od 19.00 do 7.00 brak jest możliwości wnoszenia opłat.
3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. W tych godzinach zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje wyłącznie bramka wejściowa. Przyjazdy lub wyjazdy ww. godzinach należy indywidualnie uzgodnić z personelem SEACAMP.
4. W czasie obowiązywania ciszy nocnej występuje zakaz słuchania muzyki, oglądania telewizji oraz prowadzenia spotkań towarzyskich, w taki sposób, w który utrudniałby lub uniemożliwiałby wypoczynek innym Gościom. Dozwolone są spotkania w małych grupach, które nie będą sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego.
5. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane oraz osoby odwiedzające wyłącznie do godziny 22:00. Wizyty osób odwiedzających wymagają zgłoszenia personelowi SEACAMP.
6. O zamierzonej nieobecności przekraczającej 1 dobę należy powiadomic personel SEACAMP.

§3 CZAS POBYTU

1. Doba pobytowa na terenie pola namiotowego trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00. W przypadku nieopuszczenia pola namiotowego do godziny 12:00 Gość zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w wysokości 50% stawki za 1 dzień, a w przypadku nieopuszczenia pola namiotowego do godziny 16:00 obowiązuje dopłata w wysokości 100% stawki za 1 dzień – według stawek wynikających z obowiązującego Cennika.
3. W przypadku skrócenia pobytu opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku nie podlegają zwrotowi.
§4 PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Każda osoba przebywająca na polu namiotowym zobowiązana jest do dbania o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności do składowania nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym. Na terenie pola namiotowego obowiązuje segregacja odpadów.
2. W trosce o otaczającą nas przyrodę, nie niszczymy i nie wycinamy drzew oraz krzewów.
3. Dzieci na terenie pola namiotowego przebywać mogą jedynie pod opieką i nadzorem opiekuna
4. Na terenie pola namiotowego nie ma miejsc wyznaczonych miejsc do mycia naczyń i innych przedmiotów oraz nie ma miejsc do prania odzieży.
5. Przed opuszczeniem pola namiotowego Gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
6. Osoby przebywające na polu namiotowym zobowiązane są do przestrzegania zasad BHP oraz ppoż.
7. Na polu namiotowym obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ogniska w miejscach innych niż wyznaczone.
8. Osoby używające wulgaryzmów, zakłócające spokój pozostałych gości lub niestosujące się do powyższego regulaminu mogą zostać wyproszone bez obowiązku zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

§5 ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDÓW

1. Na ternie pola namiotowego istnieje możliwość pozostawienia roweru lub motocyklu w miejscu do tego wyznaczonym (wiata).
2. Na terenie pola namiotowego nie ma możliwości parkowanie pojazdów.
3. Wjazd na teren pola namiotowego dopuszczalny jest tylko w celu wypakowania rzeczy i sprzętu na czas nie przekraczający 1 godziny.
4. Na terenie pola namiotowego obowiązują zasady ruchu drogowego jak w strefie zamieszkania.
5. Na terenie pola namiotowego zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac naprawczych pojazdów silnikowych oraz ich mycie.
6. Istnieje możliwość pozostawienia pojazdu na parkingu OWR Rogowo – na działce sąsiedniej na zasadach i warunkach określonych przez podmiot zarządzający parkingiem.

§ 6 ZASADY POBYTU ZWIERZĄT

1. Zwierzęta mogą przebywać na polu namiotowym tylko z ważną kartą szczepień.
2. Za zwierzęta przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada ich właściciel
3. Psy na terenie pola namiotowego mogą przebywać wyłącznie na smyczy lub zaopatrzone w kaganiec.
4. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania po swoich pupilach.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie pola namiotowego.
2. Osoba przebywająca na terenie pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
3. Właściciel pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
4. SEACAMP nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty materialne i wartościowe należące do osób przebywających na polu namiotowym.
5. Gość obowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć rzeczy wniesione na teren pola namiotowego przed kradzieżą lub dostępem osób trzecich.
6. Pole namiotowe nie jest objęte ochrona fizyczną.
7. Na terenie pola namiotowego jest zainstalowany monitoring z rejestratorem z ograniczonym zasięgiem kamer.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez Gościa, personel SEACAMP może odmówić mu dalszego pobytu na jego terenie. W takiej sytuacji opłata za niewykorzystane dni wypoczynku nie podlega zwrotowi.
2. Wszystkie kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem prosimy każdorazowo konsultować z personelem SEACAMP
3. Skargi, wnioski i życzenia dotyczące pola namiotowego można zgłaszać personelowi SEACAMP.

Gdzie jesteśmy?

Kołobrzeska 76, 72-330 Rogowo

Napisz do nas

rezerwacje@seacamp.pl

Zadzwoń do nas

+48 515 824 863