Regulamin – Parking dla kamperów

REGULAMIN PARKINGU DLA KAMPERÓW ORAZ POJAZDÓW Z PRZYCZEPAMI KAMPINGOWYMI NA TERENIE SEACAMP W ROGOWIE

§1 WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu dla kamperów oraz pojazdów z przyczepą kampingową na terenie SEACAMP w Rogowie przy ul. Kołobrzeskiej 76.
2. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z SEACAMP umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu.
3. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie.
4. Parking jest parkingiem płatnym, niestrzeżonym przeznaczonym dla kamperów oraz pojazdów z przyczepą kampingową. Parking czynny jest 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
5. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu użytkownik pojazdu nie zawiera z SEACAMP umowy przechowywania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby SEACAMP do sprawowania pieczy nad pojazdem i mieniem użytkownika.
6. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisów art. 674 k.c.

§2 OPŁATY PARKINGOWE I POBYTOWE

1. Wysokość opłat parkingowych i pobytowych uzależnionych od ilości osób określa Cennik wywieszony przy wjeździe na parking oraz dostępny na stronie internetowej www.seacamp.pl. Opłaty pobierane są z góry za zadeklarowany czas postoju przez użytkownika pojazdu.
2. Potwierdzenie zapłaty należy zachować do momentu wyjazdu z parkingu. Stanowi on postawę do rozliczenia, podczas wyjazdu.
3. Za pobór wody oraz energii elektrycznej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej w cenniku.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

1. Miejscem parkingowym jest wydzielona, oznaczona numerem, powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
3. Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, a niezależnie od powyższego każdy użytkownika pojazdu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń pracowników obsługi. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h Pojazdy można pozostawiać tylko na wyznaczonych przez pracownika miejscach postojowych. Parkowanie w miejscach nie oznaczonych, na liniach parkingowych lub w obrębie więcej niż jednego miejsca parkingowego jest niedozwolone.
4. Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch, zaparkuje pojazd poza oznaczonym miejscem parkingowym, lub zajmie więcej niż jedno miejsce parkingowe, obsługa będzie uprawniona do naliczenia dodatkowej opłaty lub odholowania pojazdu na koszt użytkownika pojazdu doliczając opłatę manipulacyjną.
5. Na terenie parkingu zabrania się:
a) palenie tytoniu
b) zaśmiecanie;
c) naprawianie, mycie, odkurzanie i tankowanie pojazdów;
d) używanie otwartego ognia;
e) działania niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ.;
f) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z parkingu;
g) pozostawianie w pojeździe zwierząt w czasie postoju na miejscu parkingowym;
h) mycie pojazdów, wykonywanie czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu
i) naprawianie pojazdów, sprzątanie wnętrza pojazdu, jak również spuszczanie, wymienianie lub uzupełnianie płynów w pojazdach;
6. Personel SEACAMP jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosującej się do powyższych zakazów.

§4 ZASADY POBYTU

1. Osoby przebywające na terenie SEACAMP są dopełnić formalności meldunkowych oraz uregulować należność za cały okres pobytu, przed rozpoczęciem pobytu.
1. Teren SEACAMP jest miejscem odpoczynku.
2. Personel SEACAMP jest do dyspozycji Użytkowników parkingu codziennie od godz. 7.00 do 19.00. W tym czasie Użytkownicy parkingu zobowiązani są dopełnić wszelkich formalności związanych z zaparkowaniem, zameldowaniem i pobytem. W godzinach od 19.00 do 7.00 brak jest możliwości wnoszenia opłat.
3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. W tych godzinach zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje wyłącznie bramka wejściowa. Przyjazdy lub wyjazdy ww. godzinach należy indywidualnie uzgodnić z personelem SEACAMP.
4. W czasie obowiązywania ciszy nocnej występuje zakaz słuchania muzyki, oglądania telewizji oraz prowadzenia spotkań towarzyskich, w taki sposób, w który utrudniałby lub uniemożliwiałby wypoczynek innym Gościom. Dozwolone są spotkania w małych grupach, które nie będą sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego.
5. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane oraz osoby odwiedzające wyłącznie do godziny 22:00. Wizyty osób odwiedzających wymagają zgłoszenia personelowi SEACAMP.
6. O zamierzonej nieobecności przekraczającej 1 dobę należy powiadomić personel SEACAMP.

§5 CZAS POBYTU

1. Doba pobytowa trwa w dniu przyjazdu od godz. 14:00.do godziny 12:00 w dniu wyjazdu
2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00. W przypadku nieopuszczenia parkingu do godziny 12:00 Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w wysokości 50% stawki za 1 dzień, a w przypadku nieopuszczenia parkingu do godziny 16:00 obowiązuje dopłata w wysokości 100% stawki za 1 dzień – według stawek wynikających z obowiązującego Cennika.
3. W przypadku skrócenia pobytu opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku nie podlegają zwrotowi.
§6 PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Każda osoba przebywająca na parkingu zobowiązana jest do dbania o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności do składowania nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym. Na terenie parkingu obowiązuje segregacja odpadów.
2. W trosce o otaczającą nas przyrodę, nie niszczymy i nie wycinamy drzew oraz krzewów.
3. Dzieci na terenie parkingu przebywać mogą jedynie pod opieką i nadzorem opiekuna
4. Na terenie parkingu nie ma miejsc wyznaczonych miejsc do mycia naczyń i innych przedmiotów oraz nie ma miejsc do prania odzieży.
5. Przed opuszczeniem parkingu Użytkownik jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
6. Osoby przebywające na parkingu zobowiązane są do przestrzegania zasad BHP oraz ppoż.
7. Na parkingu obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ogniska w miejscach innych niż wyznaczone.
8. Osoby używające wulgaryzmów, zakłócające spokój pozostałych gości lub niestosujące się do powyższego regulaminu mogą zostać wyproszone bez obowiązku zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

§ 7 ZASADY POBYTU ZWIERZĄT

1. Zwierzęta mogą przebywać na parkingu tylko z ważną kartą szczepień.
2. Za zwierzęta przebywające na terenie parkingu odpowiada ich właściciel.
3. Psy na terenie parkingu mogą przebywać wyłącznie na smyczy lub zaopatrzone w kaganiec.
4. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania po swoich pupilach.

§8 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. SEACAMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich, w tym innych właścicieli pojazdów, zwierząt, bądź działania siły wyższej. SEACAMP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu użytkownika.
2. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i SEACAMP na terenie parkingu (w tym uszkodzenia oraz zanieczyszczenia). W razie powstania szkody użytkownik zobowiązany jest do przed opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania obsługi o wynikłej szkodzie.
3. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. SEACAMP nie odpowiada za szkody wewnątrz pojazdu.
4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza pojazd i jego wyposażenie przed kradzieżą.
5. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest zgłosić obsłudze parkingu wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania na terenie parkingu.
6. SEACAMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika pojazdu postanowień niniejszego regulaminu
7. Teren SEACAMP nie jest objęty ochroną fizyczną.
8. Na terenie SEACAMP jest zainstalowany monitoring z rejestratorem z ograniczonym zasięgiem kamer.
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez Użytkownika, personel SEACAMP może odmówić mu dalszego pobytu na jego terenie. W takiej sytuacji opłata za niewykorzystane dni wypoczynku nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu personel SEACAMP może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również zlecić usunięcie pojazdu z parkingu na koszt Użytkownika.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.
4. Wszystkie kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem prosimy każdorazowo konsultować z personelem SEACAMP
5. Skargi, wnioski i życzenia dotyczące parkingu można zgłaszać personelowi SEACAMP.

Korzystamy z aplikacji TTLock

Gdzie jesteśmy?

Kołobrzeska 76, 72-330 Rogowo

Napisz do nas

rezerwacje@seacamp.pl

Zadzwoń do nas

+48 515 824 863